Spektrofotometria - czym jest i do czego służy?

SpektrofotometriaOpiera się ona na pomiarze ilościowym odbitego światła lub jego transmisji przez badaną próbkę. Do celów analitycznych wykorzystywane są przejścia energetyczne, które zachodzą w cząsteczkach badanych próbek. Przejścia te są wywoływane przez absorpcję (wchłanianie) promieniowania elektromagnetycznego. Mogą one zachodzić w świetle widzialnym (ma ono zakres od 300 do 780 nm), nadfiolecie (zakres od 200 do 300 nm) lub w bliskiej podczerwieni (zakres od 0,78 do 30 000 µm).

Co można zbadać metodą UV-Vis?

Metoda ta umożliwia oznaczenie substancji organicznych:

 • ketonów;
 • aldehydów;
 • węglowodorów aromatycznych;
 • amin;
 • kwasów.

Ma zastosowanie także do oznaczenie substancji nieorganicznych:

 • ozonu;
 • dwutlenku siarki;
 • pierwiastków ziem rzadkich - lantanowców i skandowców.

Do zbadania absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w paśmie światła widzialnego oraz w nadfiolecie wykorzystywane są spektrofotometry UV-VIS. Źródłem promieniowania mogą być:

 • wysokociśnieniowe łukowe lampy ksenonowe;
 • lampy deuterowe;
 • lampy wolframowo-halogenowe.

Wykonując analizę metodą spektrofotometrii, wykorzystuje się prawo Lamberta-Beera. Używane do analizy spektrofotometrycznej spektrofotometry zostały podzielone według kryterium rejestracji. Uwzględniając to kryterium urządzenia te dzielą się na:

 • samorejestrujące - urządzenia te rejestrują widmo automatycznie;
 • punktowe - są obsługiwane ręcznie. Służą jedynie do bezpośrednich pomiarów.

Praktyczne wykorzystanie spektrofotometrii

Akredytowane laboratorium badań żywności UPWR wykonuje badania:

 • produktów spożywczych;
 • rolnych;
 • wody;
 • materiału biologicznego;
 • pasz

na obecność: arsenu, ołowiu, kadmu. Badania te można wykorzystać do kontroli czystości i jakości wyżej wymienionych produktów. Prowadzi także badania na obecność składników mineralnych: cynku, miedzi, niklu, manganu, fosforu, sodu, magnezu, żelaza, potasu i sodu. Wraz z badaniami opisanymi wyżej ich wyniki mogą być wykorzystane do dalszych badań. Dodatkowo zajmuje się także wykonywaniem badań materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt doświadczalnych. Oferuje wykonanie badań:

 • aminotransferazy alaninowej - ALAT;
 • aminotransferazy asparaginianowej - AspAT;
 • poziomu frakcji cholesterolu HDL i LDL;
 • oznaczenie poziomu leptyny;

Może także oznaczyć poziom: HB,Glu, SOD i TC. Laboratorium posiada akredytację PCA. Wyniki badań, które otrzymają osoby je zlecające będą wiarygodne i rzetelne, w pełni zasługujące na zaufanie.

Badania metodą spektrofotometrii w zakresie promieniowania widzialnego i nadfioletowego zostały uznane za jedną z najstarszych metod instrumentalnych. Metoda ta jest wykorzystywana w medycynie, medycynie weterynaryjnej, farmacji, biologii. Spektrum wykorzystania spektrofotometrii jest niezwykle szerokie.

Autor: www.upwr.edu.pl.

Komentarze