Logistyka, system logistyczny

LogistykaBudowa wydolnego i w pełni profesjonalnego systemu logistycznego wymaga zastosowanie odpowiednich procedur, które są niezbędne w uporządkowaniu oraz wyodrębnieniu podstawowych struktur systemów i podsystemów. Gruntowne analizy rynku wykazują, iż przy tego typu operacjach gospodarczych będą pojawiały się konflikty pomiędzy podsystemami, a zadaniem logistyki jest ich likwidowanie bądź ograniczenie i łagodzenie tych spięć.

Wspomniane konflikty dotyczą różnych dziedzin i mają różne przyczyny. Najczęstsze problemy dotyczące systemów logistycznych wynikają z odmiennego rozumienia celów i działań w zależności od szczebla, na którym te działania są podejmowane. Problemy powstają także na płaszczyźnie odmiennych wyobrażeń ról między poszczególnymi składnikami, które występują w systemie. Konflikty tworzą się także w trakcie próby dominacji niektórych podsystemów nad innymi. Dominacja ta może powstawać poprzez uwarunkowania historyczne lub wynikać z powiązań nieformalnych.

Warto zaznaczyć, że logistyki nie należy wdrażać wszędzie tylko i wyłącznie dla samego wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Jest ona niezbędna tam, gdzie pojawiają się sytuacje konfliktowe, wymagające podjęcia natychmiastowych działań w imię ochrony całego systemu przedsiębiorstwa. Potrzeby wdrażania logistycznych rozwiązań pojawiają się zazwyczaj w przypadku niezwykle złożonych systemów oraz trudnych, skomplikowanych przedsięwzięć o złożonej koordynacji, gdzie zaangażowane są liczne środki techniczne oraz finansowe. Takie systemy opierają się często na wykwalifikowanym sprzęcie komputerowym oraz wyspecjalizowanym personelu. Takie układy często prowadzą do sytuacji konfliktowych, gdzie jedynym lekarstwem może okazać się wdrożenie systemu logistycznego.

Usuwanie sytuacji konfliktowych ma charakter stopniowy. Buduje się wówczas poszczególne elementy systemu logistycznego lub wdraża je odcinkowo. Można wprowadzać takie działania wyjątkowo sprawnie i elastycznie, ponieważ system logistyczny składa się z konkretnych elementów.

Elementy systemu logicznego

Ujmując wszystko teoretycznie, do podstawowych elementów systemu logistycznego należą węzły i ścieżki sieci zaopatrzeniowej, analizowane na dwóch warstwach - ludzie i zasoby to warstwa fizyczna, a ilość i wartość to warstwa informacyjna.

Z perspektywy bardziej praktycznej, do elementów systemu logistycznego należą:

Wysoce zintegrowane sieci komputerowe
Umożliwiają automatyczne wspomaganie zarządzania, na przykład stosując kody kreskowe. Informatyka jest tutaj jednak tylko narzędziem realizacji celu, a jej skuteczność zależy od rozwiązań w zakresie organizacji, finansowania, planów, kontroli, motywowanie działań itd. Ogromne znaczenie ma tutaj ilość, jakość oraz częstotliwość obiegu informacji odnoszących się do obrotu materiałowo - finansowego.

Profesjonalne środki techniczne
Umożliwiają przemieszczanie, załadunek, przeładunek oraz magazynowanie towarów w tak zwanych cyklach zaopatrzeniowych, czyli od powstania produktu do odebrania go przez konsumenta.

Służby decyzyjne
Sprawnie zarządzają fizycznym przemieszczaniem towarów przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, na przykład optymalizacji wielokryterialnej oraz symulacji. Służby te powinny być zorganizowane w odpowiednich komórkach.

Rodzaj, stopień oraz zaawansowanie rozbudowy poszczególnych elementów systemów logistycznych ma ogromne znaczenie i wpływa na daleko idącą różnorodność rozwiązań logistycznych oraz całych systemów.

Zakres logistyki

Systemy logistyczne obejmują nie tylko sam proces produkcji. Rzutują również choćby na dystrybucję, dlatego rozróżniamy logistykę produkcji oraz logistykę dystrybucji. To rozróżnienie wynika tylko i wyłącznie ze specyfiki metod, stosowanych przez te podsystemy.

Przyjmuje się więc, iż istnieje jeden rodzaj logistyki w zakresie której można wyróżnić pięć obszarów:

  1. czynność planowania, kierowania, kontrolowania oraz organizowania,
  2. procesy fizyczne obiegu towarów oraz dóbr,
  3. systemy zintegrowane,
  4. informacyjne uwarunkowania wszelkich procesów fizycznych,
  5. aspekt optymalizacji realizowanych celów i działań.

W ten sposób rozumiany zakres logistyki tworzy z niej nową dziedzinę badawczą. Skomplikowane procesy celowego przemieszczania dóbr w profesjonalnym łańcuchu transportowo-magazynowym wymaga podejścia systemowego, umożliwiającego zastosowanie automatycznej identyfikacji oraz symulacji, które prowadzi do optymalnych rozwiązań zarówno na płaszczyźnie informacyjnej jak i profesjonalnych procesów fizycznych.

Czynniki wpływające na system logistyczny

Jednym z najistotniejszych czynników funkcjonujących w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów logistycznych jest tak zwany rodzaj jednostek ładunkowych - są to jednostki składowane w magazynach biorące udział w łańcuchu magazynowo-transportowym. Jako łańcuch rozumie się tutaj działania rejestrowane od wyprodukowania danego dobra, ponieważ to jego producent decyduje o postaci jednostki ładunkowej. Równie istotne jest tutaj poznanie wielkości, kształtu oraz masy takiej jednostki. Ma to ogromny wpływ na rodzaj opakowań zbiorczych, które podczas magazynowania i transportu mogą ulegać rozdrobnieniu w zależności od potrzeb.

Innymi, równie istotnymi czynnikami wpływającymi na struktury systemów logistycznych są skomplikowane sposoby organizacji procesów produkcyjnych i metody przemieszczenia produktów. Wpływają one na dobór stosownych środków transportu, co w dobie szybkiego rozwoju techniki może stać się niezwykle złożonym problemem decyzyjnym.

Do dalszych czynników można także zaliczyć przestrzeń produkcyjną oraz magazynową. Chodzi tutaj o wielkość tej przestrzeni w chwili przystąpienia do jej zagospodarowania. Należy zastosować odpowiednią organizację pracy oraz wykorzystać odpowiednie technologie produkcji magazynowania i transportu, to z kolei wpływa na dobór wyposażenia i sposób jego rozmieszczenia. To również należy do działań systemu logistycznego.

Nie można także zapominać o czynniku rzutującym na systemy logistyczne przedsiębiorstw. Chodzi tutaj o perspektywę charakteru działalności przedsiębiorstw oraz operacje w nich przeprowadzane. Charakter przedsiębiorstwa wpływa na zadania gospodarki magazynowo - transportowej, wiąże się z przepustowością i selektywnością magazynów. Z punktu widzenia logistyki należy te problemy rozgraniczać na obszar przedsiębiorstw oraz obszar kraju.

Elementy systemu logistycznego pozwalają na elastyczne działania w obrębie konkretnego przedsiębiorstwa. Można je dostosować do potrzeb różnych firm. Dzięki temu system logistyczny jest bardziej spójny i wydolny. Właściwe wdrożenie elementów systemu logistycznego powoduje zmniejszenie kosztów transportu i produkcji konkretnych dóbr konsumenckich. Wpływa to na ich końcową cenę i atrakcyjność dla finalnego odbiorcy.

Komentarze