Ewolucja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanieProces zarządzania w organizacji od lat jest przedmiotem zainteresowania menedżerów i kadry kierowniczej największych firm. Okazało się bowiem, że skuteczne zarządzanie, podobnie jak logistyka, to podstawa funkcjonowania rynkowego przedsiębiorstwa.

Początkowo zarządzanie sprowadzało się głównie do rozwoju systemów komputerowych, których celem było usprawnianie działalności gospodarczej na trzech podstawowych poziomach zarządzania: operacyjnym, taktycznym i strategicznym.

Wsparcie informatyczne, oferowane przez system wspomagający zarządzanie stało się jednym z decydujących kryteriów wyboru danego systemu.

Pierwsze systemy wspomagające zarządzanie były systemami prostymi - służyły one bowiem do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, tzw. transakcji, skąd wzięła się ich nazwa - systemy transakcyjne. Dane zgromadzone w systemach ewidencyjnych stanowią podstawę funkcjonowania systemów wyższych klas - obecnie są one traktowane jako baza wyjściowa większości systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

Ewolucja systemów informatycznych doprowadziła do dalszego rozwoju tychże. W wyniku czego wyodrębniono następujące klasy systemów informatycznych wspomagających zarządzanie:

  • Systemy automatyzacji biura, określane mianem SAB, których celem było przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania struktury organizacyjnej poprzez ułatwianie tworzenia i wymiany korespondencji biurowej (listy, raporty, prezentacje, analizy itp.);
  • Systemy informowania kierownictwa (SIK) - ich zadaniem było przede wszystkim wspomagać procesy planowania i kontroli w organizacji, system posiadał również możliwość tworzenia raportów;
  • Systemy wspomagania decyzji (SWD) - uznawane za jeden z przełomowych kroków w rozwoju informatyki ekonomicznej. Ich zadaniem było wspomagać procesy decyzyjne organizacji;
  • Systemy ekspertowe, opierające się o implikację funkcji jeśli: Jeśli warunek (zestaw warunków) to zestaw działań (decyzji).

Baza rozwojowa systemów informatycznych doprowadziła do miejsca, w którym zaczęły powstawać wyspecjalizowane systemy informatyczne klasy MRP (Material Resources Planning - Planowanie Zasobów Produkcyjnych), ERP (Enterprise Resources Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), CRM (Customer Relationship Management - zarządzanie relacjami z klientem). Proces ewolucji systemów informatycznych jeszcze się nie zakończył.

Na rynku światowym, podobnie jak w Polsce, zauważyć można tendencję rozwojową systemów wspomagających zarządzanie. Wśród liderów SIZ jeszcze w latach 90-tych XX wieku najbardziej znanym systemem był SAP, próbowało go wdrożyć większość przedsiębiorstw - udało się to jedynie nielicznym. Okazało się bowiem, że informatyczny system nie jest tylko oprogramowaniem, to cała filozofia pracy organizacji, do której należy dostosować firmę - w szczególności zaś kadrę. System działa warunkowo - jeśli przedsiębiorstwo nie spełni określonych warunków to wdrożenie systemu nie będzie ani możliwe - ani skuteczne.

Komentarze