Sposoby transportu i ich znaczenie

TransportTransport należy do najważniejszych dziedzin gospodarki. Ogólnie rzecz biorąc polega on na przemieszczaniu ludzi i towarów przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Jego rozwój jest ściśle związany ze wszystkimi pozostałymi działami gospodarki, a nawet można powiedzieć, że warunkuje ich rozkwit.

Transport można podzielić na kolejowy, lotniczy, samochodowy, morski i wodny śródlądowy oraz przesyłowy. Transport towarów i ludzi koleją w Polsce zaczął rozwijać się w XIX wieku i stopniowo stawał się coraz bardziej popularny. Koleją przewożono i nadal jeszcze się przewozi ogromne ilości takich towarów, jak węgiel, rudy, stal, paliwa, ale także zboża, ciecze i artykuły chemiczne. Najczęściej korzysta się z kolei, gdy do przetransportowania jest duża ilość towaru na dalekie odległości.

Jednak w przemyśle polskim zaczęły następować zmiany, które przyczyniły się do znacznego spadku udziału kolei w przewozach na rzecz wzrostu znaczenia transportu samochodowego. W tej chwili jest on najlepiej rozwiniętym transportem lądowym.

Transport samochodowy ma wiele zalet, na przykład szybkość oraz dostawa bezpośrednio do odbiorcy. Jego rozwój jednak uzależniony jest od stanu dróg i gęstości sieci drogowej. Niestety, ilość wypadków na drogach, hałas spowodowany dużym ruchem i zanieczyszczenie powietrza spalinami, należą do największych wad tego rodzaju transportu. Mała ładowność pojazdów samochodowych w porównaniu z wagonami kolejowymi także nie jest bez znaczenia.W samochodowym transporcie najczęściej przewozi się materiały budowlane, maszyny i urządzenia oraz meble.

Najnowocześniejszym jednak i najszybciej rozwijającym się rodzajem transportu jest transport lotniczy. Ma on mnóstwo zalet, między innymi szybkość, bezpieczeństwo, komfort i coraz bardziej spadające ceny. Jednak ma on też wady, na przykład duża zależność od stanu pogody, mała ładowność czy zagrożenie atakami terrorystycznymi.

Omawiając rodzaje przewozów nie sposób pominąć drogi morskiej. Odbywający się tą drogą transport towarów obsługuje międzynarodową wymianę handlową. Jego zaletą jest bardzo duża ładowność statków transportowych i stosunkowo niewysokie koszty przewozu. Zastosowane na statkach transportery i skrzynie transportowe umożliwiają przewiezienie każdego rodzaju towaru. Różne bowiem są wymiary takich skrzyń transportowych od wielkogabarytowych przeznaczonych do przewozu dużych ciężarów, do niewielkich, np, służących do przewozu instrumentów muzycznych.

Jednak transport morski ma też swoje wady, zdarzają się bowiem awarie statków-tankowców i wycieki ropy naftowej, powodujące katastrofalne skutki ekologiczne. Poza tym transport morski jest dość powolny, wymaga przeładunku i także bardzo zależy od pogody.

Przy okazji transportu morskiego warto wspomnieć o transporcie wodnym śródlądowym. Wprawdzie ma on wiele zalet, wśród nich niską energochłonność, niewysoki koszt przewozu towarów czy możliwość transportu ładunków masowych, ale przegrywa z postępem technicznym oraz kaprysami przyrody (np. wahania poziomu wody w rzekach).

I na koniec transport przesyłowy związany z przesyłaniem cieczy i gazów rurociągami czy energii elektrycznej liniami elektrycznymi. Ma on ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o transport ropy naftowej i gazu ziemnego.

Autor: www.skrzynietransportowe.eu.

Komentarze